Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Förebyggande av avfall

 

Att förebygga avfall så att mängden avfall minskar leder till smartare användning av jordens materiella resurser. För en enskild person eller verksamhet kan det också leda till mindre utgifter och bättre välmående på olika sätt. Det kan också bli bättre arbetsmiljö eller bättre kvalitet i service eller produkter.

 

Vi har många års erfarenhet av konsultuppdrag om att hjälpa verksamheter att förebygga avfall och ligger långt fram i att tillsammans med Avfall Sverige utveckla arbetsmetoder och verktyg. Mer förebyggande av avfall blir det i konsultuppdrag åt VA Syd och Sysav, där vi stöttar kommunala verksamheter som vill minska sina avfallsmängder. Vill ni veta hur vi jobbar med att förebygga avfall? Läs mer på sidan om Förebyggande av avfall och titta på vår korta inspirationsfilm.

 

Hållbar konsumtion

 

Om alla människor på jorden skulle använda lika mycket resurser som vi svenskar så skulle det behövas drygt fyra jordklot. Inte så hållbart! Vi måste ställa om till ett mer resurssmart samhälle

 

Ett viktigt led i att minska vårt ekologiska fotavtryck är att jobba med att förebygga avfall, det vill säga minska vår materialanvändning, men vi arbetar även på andra sätt för att hjälpa våra kunder med hållbar konsumtion, exempelvis genom att sätta och följa upp klimatmål och ställa krav i upphandlingar.

 

En viktig fråga är hur vi når en cirkulär ekonomi, där företag fortfarande tjänar pengar, men på ett sätt som gör att uttaget av naturresurser inte är större än nybildningen. I det cirkulära samhället har vi slutat att använda fossila bränslen och ämnen som är miljö- och hälsofarliga. Vad innebär cirkulär ekonomi för er verksamhet? Börja gärna undersöka det tillsammans med oss!

 

Minskad klimatpåverkan

 

Att minska en verksamhets klimatpåverkan på riktigt innebär att strategiskt och långsiktigt sätta upp mål, genomföra åtgärder och följa upp hur det går. Det räcker inte att klimatarbetet drivs på policynivå, medarbetarna bör utbildas och engageras för att det som behöver hända ska hända. Minskad klimatpåverkan kan både kräva stora strategiska beslut och många små men viktiga handlingar i vardagen. Beteendeförändring kan vara en viktig del i arbetet.

 

Vi kan stötta på olika sätt i ert klimatarbete, till exempel genom att ta fram en klimatstrategi med klimatmål, räkna på verksamhetens klimatpåverkan, arbeta fram en metod för uppföljning eller utbilda medarbetarna om klimat och klimatarbete i praktiken. Vi är gärna verksamhetsledningens förlängda arm som ser till att klimatarbetet inte bara blir tomt prat, utan resulterar i konkreta förändringar som minskar klimatpåverkan.

 

Klimatanpassning

 

Varmare, blötare, torrare, mer extremt väder, höjd havsnivå... Att klimatförändringarna håller på att förändra förutsättningarna för våra samhällen, för näringslivet och för naturmiljön råder det inget tvivel om. Det innebär både ökade risker och nya möjligheter. 


Att anpassa samhället och näringslivet till ett förändrat klimat är att hantera riskerna och ta vara på möjligheterna. I första hand är det viktigt att ta hänsyn till klimatförändringarna i strategiska beslut och byggande. Men redan nu har risken för skyfall och värmeböljor ökat, växtsäsongen har förlängts och växtzonerna flyttar norrut och uppåt. Vad innebär det för era rutiner och planering?


Vi har många års erfarenhet av konsultuppdrag för att hjälpa offentliga och privata organisationer att klimatanpassa verksamheten, genom att identifiera risker, möjligheter och möjliga åtgärder. Vi gör klimatanpassningsplaner och andra typer av rapporter. Vid behov tar vi in teknisk kompetens i uppdragen.