Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Projektledning för miljöprojekt

Vi hjälper kunden att formulera och nå sina mål inom uppsatta ramar. Vi stöttar med att ta fram och implementera en handlingsplan, att gå från ord till handling. Uppföljning behövs för att veta var verksamheten befinner sig – är den på väg mot målen – och vi hjälper till att utarbeta en strategi för detta.


Exempel på uppdrag:


Klimatkrav i upphandling, Trafikverket. Trafikverket arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från byggnation, drift och underhåll av infrastruktur. Det finns riktlinjer för hur klimatpåverkan ska beräknas och för hur klimatkrav ska ställas i upphandlingar av konsulter och entreprenörer. Uppdraget bestod i att delta i utvecklingen av riktlinjer och stöddokument, som exempelvis de mallar som används i upphandlingar.


Gotlands besöksnäring plastbantar, Länsstyrelsen i Gotlands län. Uppdraget innefattade planering och genomförande av två seminarier på temat plastbantning. Huvudmålgrupp var besöksnäringen på Gotland. En workshop hölls för arbetsgruppen för Almedalsveckan, för att ta fram en strategi för att minska plastanvändningen. 


Elbilsaktiviteter i Danmark, Region Skåne. Projektledning för planering och genomförande av events och seminarium i syfte att få fler att köpa elbilar i Danmark. Uppdraget genomfördes tillsammans med två danska underkonsulter och var en del av EU-projektet GREAT.


Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod, Avfall Sverige. Den metod för att förebygga avfall som vi tidigare tagit fram åt Avfall Sverige testades och utvecklades i samverkan med Ystads kommun, Helsingborgs stad och Gästrike återvinnare. Syftet var att utveckla metoden, synliggöra framgångsfaktorer och fallgropar samt skapa goda exempel på förebyggande av avfall.