Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Processledning för minskad miljöpåverkan

Miljö- och klimatarbete innebär ofta en förändringsprocess och då är processledning viktig. Processledning handlar om att skapa ett gemensamt lärande och utveckling i en organisation, i ett projekt eller mellan olika organisationer. Det kan handla om att arrangera en enstaka workshop eller finnas med som stöd i en längre utvecklingsprocess. Vi planerar och genomför processen utifrån väl beprövade metoder för förändringsarbete.


Exempel på uppdrag:

 

Förebyggandecoachning, VA Syd. Uppdraget innebar att coacha tre verksamheter i Burlövs och Malmö kommuner i att minska sitt avfall. Två workshops genomfördes per verksamhet för lokalvården och skolköksorganisationen i Burlöv samt för fritidsförvaltningen i Malmö. Resultatet från workshoparna sammanställdes och analyserades.


Minska avfallet i vården, NSR. Uppdraget innebar att coacha vårdboenden i NSR:s ägarkommuner, för att minska verksamheternas avfallsmängder. Totalt coachades fyra vårdboenden och en daglig verksamhet. I uppdraget ingick att leverera ett förslag till hur NSR kan arbeta vidare med insatser för att minska mängden avfall i kommunala verksamheter.


Utveckling av klimatkrav, Trafikverket. En digital workshopserie genomfördes, där konsulter och entreprenörer bjöds in för att diskutera vad som fungerade bra och mindre bra i Trafikverkets kravställande kopplat till klimat. Vi ansvarade för att planera workshoparna, genomföra dem tillsammans med klimatspecialister från verksamhetsområdena Investering och Stora projekt, dokumentera resultatet och sammanställa det i en rapport.


Processledare för Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län, Region Kronoberg. Aktiviteterna inom projektet skulle bidra till kunskap och inspiration kring cirkulär ekonomi. Det skulle också skapa forum för samverkan mellan aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med cirkulär ekonomi eller vill utvecklas i den riktningen. I uppdraget ingick att planera och genomföra seminarier och workshops på olika teman.


Klimatanpassning av Copenhagen Malmö Port, Copenhagen Malmö Port. Hamnen ville analysera vilka risker och möjligheter klimatförändringarna kan tänkas medföra och vilka förebyggande åtgärder som kan vara strategiskt att genomföra. Uppdraget bestod i att hålla i en workshop för att höja kunskapen och påbörja en analys av risker och möjligheter.