Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Minskad klimatpåverkan

Klimatfrågan engagerar oss mycket – dess allvarlighet, komplexitet och krav på samverkan triggar nyfikenheten. Den väcker lust att förändra och utforska risker och möjligheter. Intimt kopplat till klimatfrågan är samhällsutveckling i stort, där frågor om miljö, ekonomi och social hållbarhet måste gå hand i hand. Konsumtions- och livsstilsfrågor är väl så viktiga som tekniska lösningar.


Vi arbetar både med offentlig och privat verksamhet för att minska klimatpåverkan. Under åren 2016-2022 arbetade vi mycket tillsammans med Trafikverket, för minskad klimatpåverkan i investeringsprojekt. Från och med 2022 är vi med och driver Lunds klimatallians, som samlar företag och andra organisationer som vill minska sin klimatpåverkan.


Exempel på uppdrag:


Implementering av klimatkrav, Trafikverket. Uppdraget innebar att vara expertstöd för implementering och uppföljning av klimat- och energieffektiviseringskrav i Trafikverkets investeringsprocess. Det innefattade att stödja projektledare och miljöspecialister, konsulter och entreprenörer i sina respektive roller som beställare och leverantörer av klimatkalkyl, PM Reducerad klimatpåverkan och åtgärder för minskad klimatpåverkan.


Kvalitetssäkring av och stöd för konsulters och entreprenörers klimatarbete, Trafikverket. För att kvalitetssäkra leveranser av PM Reducerad klimatpåverkan togs mallar fram för konsulter respektive entreprenörer. Dessa utvärderades och förbättrades löpande. För att ytterligare förenkla och kvalitetssäkra leverantörernas arbete gjordes en vägledning som beskriver hur de ska arbeta med minskad klimatpåverkan, klimatkalkyl och PM Reducerad klimatpåverkan. Utbildningsmaterial togs fram och lades på Trafikverkets hemsida.


Utveckling av klimatkrav, Trafikverket. En digital workshopserie genomfördes, där konsulter och entreprenörer bjöds in för att diskutera vad som fungerade bra och mindre bra i Trafikverkets kravställande kopplat till klimat. Vi ansvarade för att planera workshoparna, genomföra dem tillsammans med klimatspecialister från verksamhetsområdena Investering och Stora projekt, dokumentera resultatet och sammanställa det i en rapport.

 

Stöd för förebyggande av avfall i Klimatklivet, Avfall Sverige. För att underlätta för kommuner att söka bidrag från Klimatklivet för att minska mängden avfall togs en vägledning fram. Vägledningen innehåller bland annat inspiration till hur man kan arbeta och schabloner för klimatpåverkan från olika avfallsslag.


Beräkning av konsumtionens klimatpåverkan, Västerås stad. Uppdraget innebar att ge kommunen en bild av olika metoder för att beräkna konsumtionens klimatpåverkan. En sammanställning och beskrivning av metoder gjordes, med resonemang om deras för- och nackdelar utifrån beräkningarnas syften.