Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Miljö och klimatutredningar

Fristående eller som en del av en utvecklingsprocess kan mindre eller större miljö- och klimatutredningar göras, främst inom frågor kopplat till minskad klimatpåverkan, klimatanpassning, förebyggande av avfall och hållbar konsumtion. Det kan till exempel handla om en förstudie inför ett större projekt eller sammanställning av goda exempel eller fakta för inspiration och fördjupad analys.

 

Exempel på uppdrag:

 

Forskningsbaserade åtgärder för att förebygga avfall i hushåll, Avfall Sverige. Målet med projektet är att beskriva åtgärder, grundade på forskning och erfarenhet, som kommuner kan göra för att bidra till att hushållens avfallsmängder minskar. Åtgärdsbeskrivningarna ska innehålla stöd för beslutsfattande om åtgärderna och hur de kan implementeras. Uppdraget innebär litteraturstudier, genomförande av workshops, rapportskrivning och framtagande av informationsmaterial.


Kunskapsunderlag för klimatanpassning, Höörs kommun. Uppdraget avsåg framtagande av kunskapsunderlag för att kommunen ska kunna ta fram rätt strategier, mål och åtgärder för klimatanpassning. Det innebar framtagande av underlag och analys utifrån tänkbara klimatscenarier. Detta gjordes dels utifrån befintligt underlag, dels workshops och samtal med kommunens tjänstepersoner för att samla den kunskap och kompetens som redan finns inom kommunens organisation.


Goda exempel på förebyggande av avfall, Avfall Sverige. Uppdraget gick ut på att beskriva goda exempel inom förebyggande av avfall med fokus på kommunala verksamheter, men det finns även goda exempel på insatser riktade mot allmänheten beskrivas. De goda exemplen beskrivs i en rapport, illustrerad med bilder. Temaområden är exempelvis äldreomsorg, skola och evenemang.


Implementering av klimatkrav, Trafikverket. Uppdraget innebar att vara expertstöd för implementering och uppföljning av klimat- och energieffektiviseringskrav i Trafikverkets investeringsprocess. Det handlade bland annat om att stödja projektledare och miljöspecialister, konsulter och entreprenörer i sina respektive roller som beställare och leverantörer av klimatkalkyl, PM Reducerad klimatpåverkan och åtgärder för minskad klimatpåverkan.