Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Hållbar konsumtion

När vi arbetar med hållbar konsumtion så handlar det främst om att konsumera resurssmart, det vill säga att konsumera på ett sätt som minimerar mängden förbrukat material och använd energi. Det handlar inte om att dumsnåla, utan om att tillgodose behov med så liten resursanvändning som möjligt. Vi svenskar använder orimliga mängder av jordens resurser, vi behöver bli lite smartare när det gäller hur vi köper in saker, vad vi köper in, hur det används och hur det avyttras. Titta på våra filmer om det resurssmarta samhället!


Exempel på uppdrag:


Klimatkrav i upphandling, Trafikverket. Trafikverket arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från byggnation, drift och underhåll av infrastruktur. Det finns riktlinjer för hur klimatpåverkan ska beräknas och för hur klimatkrav ska ställas i upphandlingar av konsulter och entreprenörer. Uppdraget var att delta i utvecklingen av riktlinjer och stöddokument, som exempelvis de mallar som används i upphandlingar.


Ökat återbruk av byggmaterial i Lunds kommun, Lunds kommun. Uppdraget innebar att genomföra en förstudie som syftade till att titta på förutsättningarna för en återbruksbyggdepå och vilka andra vägar som finns för att stimulera återbruk i bygg- och fastighetsbranschen. Det genomfördes inom ramen för projektet Klimatneutrala Lund.


Processledare för Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län, Region Kronoberg. Aktiviteterna inom projektet skulle bidra till kunskap och inspiration kring cirkulär ekonomi. Det skulle också skapa forum för samverkan mellan aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med cirkulär ekonomi eller vill utvecklas i den riktningen. I uppdraget ingick att planera och genomföra seminarier och workshops på olika teman.


Fördjupad miljöutbildning, konsumtion och förebyggande av avfall, Kristianstad Österlen Airport. En fortsättning på en tidigare genomförd grundläggande miljöutbildning, med fördjupning om konsumtion och förebyggande av avfall.
Beräkning av konsumtionens klimatpåverkan, Västerås stad. Uppdraget innebar att ge kommunen en bild av olika metoder för att beräkna konsumtionens klimatpåverkan. En sammanställning och beskrivning av metoder gjordes, med resonemang om deras för- och nackdelar utifrån beräkningarnas syften. 


Ekologiskt fotavtryck och livskvalitetsprogram, Helsingborgs stad. Kommunen tog fram ett livskvalitetsprogram som samlar mål inom miljö- och folkhälsoområdet. Uppdraget innebar att stötta projektgruppen med projekt- och processledning kring uppföljning och nyckeltal. Parallellt med det togs ett ekologiskt fotavtryck för kommunen fram, med scenarier för framtiden.